"Radviliškio miesto kuro katilinės su kondensaciniu ekonomaizeriu ir kogeneraciniu įrenginiu statyba"

Projekto kodas Nr. S-VP3-3.4-ŪM-02-K-01-002

Priemonės "Energijos gamybos efektyvumo didinimas" ir "Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai"

 

 

Radviliškiečiai, ypač tie, ku­riems tiekiama centralizuota šilu­ma ir karštas vanduo, turėtų labai džiaugtis iškovota nepriklauso­mybe. Nepriklausomybe prieš dujų monopolį, nes centralizuotos šilumos ir karšto vandens tiekė­jas - UAB „Radviliškio šiluma" jau baigė biokuro katilinės staty­bą. Biokuru (medžio skiedromis, pjuvenomis, šiaudais, durpėmis ir kitais atsinaujinančiais ištekliais) kūrenama katilinė šilumos ir karšto vandens tiekėjui padeda sumažinti sąnaudas, o dėl to laimi visi - ir ši­lumos tiekėjai, ir šilumos vartoto­jai - radviliškiečiai. UAB „Radvi­liškio šiluma" atstovai džiaugiasi, kad naujos katilinės statybos vyko be didesnių nesklandumų ir staty­bos darbus pavyko baigti net trimis mėnesiais anksčiau, nei numatyta.

Pasinaudojo Europos Sąjungos parama

  Kovo 26-ąją Valstybinės energe­tikos inspekcijos sudaryta komisija pripažino tinkama naudoti naująją Radviliškio miesto biokuro katilinę.
Biokuro katilinė su kondensaci­niu ekonomaizeriu ir kogeneraciniu įrenginiu - naujos kartos katilinė, kuri radviliškiečius aprūpins piges­ne šiluma.
Prieš statant katilinę suskaičiuo­ta, kad ji kainuos per 9,5 milijono litų. Gavusi Radviliškio rajono sa­vivaldybės pritarimą bendrovė pa­ramos kreipėsi į Europos Sąjungos struktūrinius fondus.
 UAB „Radviliškio šiluma" vy­riausioji finansininkė Sigita Baktienė „Radviliškio naujienoms" sakė, kad projekto „Radviliškio miesto bioku­ro katilinės su kondensaciniu ekono­maizeriu ir kogeneraciniu įrenginiu statyba" projektas finansavimą ga­vo iš Europos Sąjungos Sanglau­dos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vys­tymasis" įgyvendinimo priemonę VP3-3.4-ŪM-02-K „Atsinaujinan­čių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai". Pagal šią prie­monę Radviliškio biokuro katilinės projektui numatyta skirti beveik 4,8 milijono litų.

Didžiąją dalį Europos Sąjungos skiriamos paramos katilinės staty­bos „Radviliškio šiluma" jau įsisavi­no (daugiau kaip 4,1 milijono litų). Likusią dalį pažadėtų lėšų paramą skirstanti Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) turėtų paskirti ne­trukus.

Likusią dalį katilinės statyboms reikalingų lėšų „Radviliškio šiluma" pasiskolino iš SEB banko.

Pasirodo, katilinę stačiusios bendrovės darbus baigė net trimis mėnesiais anksčiau, nei planuota ir dėl netinkamų oro sąlygų negalima baigti paskutinių su katilinės staty­bomis susijusių gerbūvio darbų - prie katilinės baigti tvarkyti aplinką, pasėti žolę.

„Norime pasidžiaugti biokuro katilinę mūsų bendrovėje stačiusiais rangovais UAB „Enerstena" ir UAB „Manfula". Rangovai buvo įsiparei­goję katilinę pastatyti iki 2010 metų rugpjūčio mėnesio, tačiau, kaip ži­nia, darbai baigti gerokai anksčiau ir jau kovo pabaigoje komisija pripa­žino, kad biokuro katilinė - tinkama naudoti", - džiaugėsi UAB „Radvi­liškio šiluma" direktoriaus pareigas einantis Pranas Mickaitis.

 Biokuras - alternatyva dujoms

UAB „Radviliškio šiluma" vy­riausiasis inžinierius Rimantas Ka­zimieras Marmokas „Radviliškio naujienų" žurnalistams išsamiai pa­pasakojo naujosios katilinės veikimo principą ir naudą.

Naujoje katilinėje sumontuota: dvi 6,5 megavatų galingumo biokuro pakuros, du 5 MW galingumo van­dens šildymo katilai, 3,5 MW galin­gumo kondensacinis ekonomaizeris, 4 MW dujomis kūrenamas vandens šildymo katilas, 150 kW elektrinės ir 190 kW šiluminės galios kogene­racinis įrenginys, įrengtas biokuro sandėlis. Įrengtas kondensacinis eko­nomaizeris, išnaudodamas išeinan­čiuose dūmuose esančių garų kiekį ir išeinančių dūmų temperatūrą, leis su­mažinti kuro sąnaudas 20-30 procen­tų. Kogeneracinis įrenginys beveik pilnai leis apsirūpinti pigesne savo gamybos elektros energija.

„Vasarą, nešildymo sezonu, ko­generacinio įrenginio pagaminamos elektros energijos mums pilnai už­teks ir dar liks, tačiau šildymo sezonu elektros energijos sunaudojame dau­giau, todėl dalį teks pirkti iš elektros tiekėjų. Pasigaminti elektros energi­ją mums kainuoja pigiau, nei pirkti iš elektros tiekėjų, todėl ir čia sutaupo­me", - atskleidė R. K. Marmokas.

Biokuru (medžio skiedromis, pjuvenomis, durpėmis, šiaudais ir ki­tais atsinaujinančiais ištekliais) kū­renamos katilinės pajėgumų užteks Radviliškį aprūpinti šilumos energi­ja, kol lauko temperatūra nenukris žemiau 2 laipsnių šalčio.

Jei žiema bus šaltesnė, pavyz­džiui, kaip praėjusi, radviliškiečiams šalti neteks. Nukritus lauko tempe­ratūrai žemiau 2 laipsnių šalčio, bus kuriamas katilinėje pastatytas naujas 4 megavatų dujomis kūrenamas van­dens šildymo katilas. Tai leis mies­tą aprūpinti šilumos energija iki 13 laipsnių šalčio.

„O jei bus dar šalčiau, tada teks kurti senąjį 24 megavatų galingumo vandens šildymo katilą. Radviliškie­čiai tikrai nesušals. Juolab, kad Lietu­voje žiemos, išskyrus praėjusią, nėra šaltos, o ir žmonės ieško būdų, kaip sunaudoti mažiau energijos - reno­vuoja namus, taupo. Nebe tie laikai, kai šilumą pro langus į lauką leisda­vome. Tada ir 40 megavatų katilo ra­dviliškiečiams vos užteko. Manau, kad dabartinių pajėgumų aprūpinti radviliškiečius šilumos energija žie­mą tikrai užteks", - sakė R. K. Mar­mokas.

Bendrovės atstovas pažymėjo, kad moderni katilinė maždaug 20-30 procentų šilumos energijos pade­da sutaupyti ir „neišleisdama" karštų garų pro kaminą, o kondensaciniu principu panaudodama juos šilumos gamybai.

„Kalbant apie katilinę būtina pa­žymėti, jog svarbiausia čia - kuras. Statydami šią katilinę siekiame iš­sivaduoti nuo dujų monopolio. O biokuras - alternatyva dujoms. Kū­rename atsinaujinančiais šaltiniais - medžio skiedromis ir pjuvenomis. Galima kūrenti ir šiaudais", - sakė R. K. Marmokas.

UAB „Radviliškio šiluma" di­rektorius P. Mickaitis pažymėjo jau sulaukęs ūkininkų susidomėjimo. Jie teiraujasi galimybe tiekti bendrovei biokurą. Tai skatina konkurenciją, o bendrovė turės galimybę pasirink­ti optimaliausią kainą siūlantį bioku­ro tiekėją.

Radviliškiečiai naudą jau pajuto

UAB „Radviliškio šiluma" ekonomistas Virgilijus Galdikas sa­kė, kad naujosios biokuro katilinės naudą Radviliškio miesto ir rajono gyventojai, kurie naudojasi UAB „Radviliškio šiluma" centralizuoto šilumos tiekimo paslaugomis, jau dabar pajuto savo pinigine.

Užkurtos sausio mėnesį kati­linės katilų paleidimo-derinimo darbai vyko iki kovo mėnesio pa­baigos. Nepradėjus naudoti Radvi­liškio katilinėje atsinaujinančius energijos šaltinius ir toliau naudo­jant gamtines dujas šilumos gamy­bai, kurios kainos nepaliaujamai kyla, UAB „Radviliškio šiluma" nuo sausio pirmos dienos būtų bu­vusi priversta didinti šilumos kainą iki 22,55 cento už kilovatvalandę (24,88 cento už kilovatvalandę su 9 proc. PVM ), nes būtent kuro kai­na sudaro didžiausią šilumos kai­nos dalį. Tačiau mes šilumos kainos nedidinome, todėl gyventojai ir or­ganizacijos sutaupė mokėdami ma­žiau", - sakė V. Galdikas.

Dabar 2010-2012 m. metų lai­kotarpiui bazinės šilumos kainos dedamųjų projektas pateiktas Vals­tybinei kainų kontrolės ir energeti­kos komisijai, kuri nustatys naują šilumos kainą Radviliškio rajo­no gyventojams, kurie naudojasi UAB „Radviliškio šiluma" pas­laugomis ir tikimasi, kad šilumos kaina bus tikrai žemesnė, nei yra dabar.

Teisingas žingsnis energetinės nepriklausomybės link

UAB „Radviliškio šiluma" di­rektorius P. Mickaitis įsitikinęs, kad sprendimas žengti šį žingsnį ir pasi­statyti biokuro katilinę buvęs teisin­gas ir gerai apgalvotas.

„Iškilusias problemas ir ne­sklandumus galėčiau apibendrinti paprastu pavyzdžiu. Jeigu namuo­se norėdami išsivirti arbatos daug negalvodami atsukame dujų čiau­pą ir uždegame degtuką - viskas at­rodo paprasta, tačiau jeigu arbatą nusprendžiame virti ant malkomis kūrenamos krosnies, sutikite, spren­dimų reikia kur kas daugiau - kur įdėti malkas, kur dėti pelenus, kaip išvalyti. Taip ir čia - katilinė jau pa­statyta, tačiau tobulėjimui ribų nė­ra. Statant katilinę buvo šiokių tokių nesklandumų, tačiau rezultatą turi­me. Žengėme žingsnį energetinės nepriklausomybės link", - džiaugė­si UAB „Radviliškio šiluma" direk­torius.

P. Mickaitis džiaugėsi ir puikiais rangovais, kurie ne tik anksčiau bai­gė suplanuotus darbus, bet ir dabar padeda, noriai atsako į iškilusius klausimus.

Radviliškio naujienos