Investicinis projektas:
"Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma" II etapas"
Projekto kodas Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-03-035
Priemonė: "Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra"

 

UAB „Radviliškio šiluma" įgyvendino investicinį projektą "Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma" II etapas". Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" priemonių grupę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra" iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos lėšų. Pagal projektą Radviliškio ir Šeduvos miestuose 2014-2015 metų laikotarpyje modernizuota 3646 m šilumos tiekimo tinklų.
Projekto vertė - 764 tūkst. Eurų. Iš jų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo parama - 361,9 tūkst. Eurų.
Šilumos trasų modernizavimas buvo vykdomas rangos būdu. Darbus atliko UAB „Akmens takas".
Pagrindinis investicijos tikslas yra užtikrinti šiluminės energijos tiekimo Radviliškio ir Šeduvos miestuose patikimumą ir efektyvumą, bei prieinamumą - mažinti šilumos nuostolius, gedimų ir avarijų skaičių, aplinkos taršą ir prijungti naujus šilumos vartotojus.
Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos vamzdynų modernizavimo darbai apėmė magistralinių vamzdynų bei dalį skirstomųjų ir įvadinių tinklų keitimą (viso 3646 m). Modernizavimo metu tinklai buvo klojami bekanaliu būdu.
Modernizuojant Radviliškio ir Šeduvos miestų centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, vietoje senų susidėvėjusių vamzdynų sumontuoti nauji, poliuretanu pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai. Nauji vamzdynai su efektyvia vamzdynų izoliacija atitinka statybos techninio reglamento reikalavimus bei šilumos tiekimo tinklų įrengimo taisykles. Klojant naujus vamzdynus taip pat pakeistos sklendės ir kita pasenusi reguliuojamoji ar uždaromoji armatūra modernizuojamose šilumos kamerose. Projekte atlikti gerbūvio atstatymo darbai modernizuojamų šilumos tinklų zonose.
Įgyvendinus investicinę tinklų modernizavimo programą šilumos nuostoliai sumažės dėl per vamzdynų izoliaciją prarandamų mažesnių šilumos kiekių bei sumažėjusių nuostolių su prarandamu termofikaciniu vandeniu. CŠT tinklų modernizavimas leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą Radviliškio ir Šeduvos miestų šilumos vartotojams. Projekto investicijų ekonominis vertinimas remiasi faktu, kad projekto investicijos sąlygoja šilumos gamybos ir tiekimo išlaidų sumažėjimą (dėl sumažėsiančių kaštų perkamam kurui, elektrai, vandeniui ir tinklų remontui), taigi sėkmingas šio projekto įdiegimas prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo.
UAB „Radviliškio šiluma" šilumos energetikos inžinierius A. Pranevičius