RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL 2017-2018 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS

2017 m. spalio 3 d. Nr. A-1014-(8.2)
Radviliškis

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,  Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintomis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis bei atsižvelgdama į teisės aktuose  nustatytas higienos normas,
n u s t a t a u nuo 2017m. spalio 9d.  2017-2018 metų šildymo sezono pradžią:
1. Radviliškio rajono savivaldybei pavaldžiose sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigose, ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo įstaigose, socialines paslaugas teikiančiose įstaigose. Šiame punkte minimų įstaigų vadovai turi teisę teisės aktuose nustatyta tvarka patys nuspręsti dėl šildymo sezono pradžios kitu laiku, nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų higienos normų. Apie savo sprendimą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka jie praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas duoda leidimą pastato savininkui, valdytojui arba prižiūrėtojui sprendimą įgyvendinti.
2. Radviliškio rajono savivaldybės gyvenamuosiuose namuose, įstaigose bei organizacijose, kurioms šildymo sezono pradžia nustatoma savivaldybės instituciju sprendimu.
3. Radviliškio rajono šilumos vartotojams, kurių savininke ar dalininke nėra Radviliškio rajono savivaldybė (įskaitant daugiabučius namus). Šiame punkte minimi šilumos vartotojai, nusprendę pradėti savo pastatų šildymą kitu laiku negu šiuo įsakymu nustatyta šildymo sezono pradžia, apie savo sprendimą praneša šilumos tiekėjui Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 66 punkte nustatyta tvarka. 


Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinės teisenos įstatymo nustatyta tvarka.


Administracijos direktorė                                                                        Jolanta Margaitienė