RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL 2016-2017 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS

2016 m. spalio 3 d. Nr. A-1027-(8.2)
Radviliškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,  Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintomis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis bei atsižvelgdama į teisės aktuose  nustatytas higienos normas,
n u s t a t a u 2016-2017 metų šildymo sezono pradžią:
1. Radviliškio rajono savivaldybei pavaldžiose sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigose, ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo įstaigose, socialines paslaugas teikiančiose įstaigose nuo 2016 m. spalio 3d.
2. Įstaigų, nurodytų 1 punkte, vadovai turi teisę teisės aktuose nustatyta tvarka patys nuspręsti dėl šildymo sezono pradžios kitu laiku, nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų higienos normų. Apie savo sprendimą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka jie praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas duoda leidimą pastato savininkui, valdytojui arba prižiūrėtojui sprendimą įgyvendinti.


Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinės teisenos įstatymo nustatyta tvarka.


Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                          Justė Venckutė