RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL 2015-2016 M. ŠILDYMO SEZONO Pabaigos
2016 m. balandžio 5 d. Nr. A-361-(8.2)
Radviliškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu ir   Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-297  „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintų taisyklių 61, 62, 63, 65, ir 66 punktais, 
įsakau:
1. Nuo 2016 m. balandžio 8 d. baigti 2015-2016 metų šildymo sezoną.
2. Vartotojams, turintiems teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pabaigos, nusprendus baigti savo pastatų šildymą kitu negu Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta šildymo sezono pabaiga laiku, jie arba valdytojas apie savo sprendimą energetikos ministro patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas sprendimą įgyvendina arba pateikia motyvuotą atsisakymą leisti šildyti pastatą.
Valdytojas (bendrijos pirmininkas, jungtinės veiklos sutarties dalyvių atstovas ar namo administratorius) teisės aktais nustatyta tvarka organizuoja daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų - buitinių šilumos vartotojų sprendimų priėmimą dėl pastatų šildymo kitu negu Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta šildymo sezono pabaiga laiku.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinės teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                                  Justė Venckutė
pavaduojanti administracijos direktorių