RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL 2014-2015 M. ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS


2014 m. spalio 14 d. Nr. A-383-(8.2)
Radviliškis


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-297 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo" II dalies IV skyriaus reikalavimais bei atsižvelgdama į tai, kad daugiau kaip 3 paras vidutinė paros lauko oro temperatūra yra žemesnė už 10oC,
įsakau:
1. Nuo 2014 m. spalio 15 d. pradėti šildymo sezoną rajono savivaldybės gyvenamuose namuose, Radviliškio rajono savivaldybei pavaldžiuose vaikų lopšeliuose - darželiuose ir darželiuose - mokyklose, sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigose bei globos namuose, taip pat bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų įstaigų bei organizacijų, kurioms šildymo sezono pradžia nustatoma savivaldybės institucijų sprendimu, pastatuose.
2. Šilumos vartotojai, išskyrus 1 punkte išvardytas įstaigas ir organizacijas, kurioms šildymo sezono pradžia nustatoma savivaldybės institucijų sprendimu, turi teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios kitu laiku negu savivaldybės institucijos nustatyta šildymo sezono pradžia, nepažeidžiant nustatytų higienos normų.
Apie savo sprendimą LR energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka jie praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas duoda leidimą pastato savininkui, valdytojui arba prižiūrėtojui sprendimą įgyvendinti.
3. Daugiabučiai gyvenamieji namai daugumos butų savininkų, neturinčių įsiskolinimų už šildymą, sprendimu gali pradėti šildymo sezoną kitu laiku negu savivaldybės nustatyta, nepažeidžiant nustatytų higienos reikalavimų. Daugiabučio gyvenamojo namo butų savininkai, priėmę sprendimą kitu laiku pradėti šildymo sezoną, apie savo sprendimą praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas sprendimą įgyvendina.
Daugiabučiams namams šildymo sezono laikotarpiu šilumnešis privalo būti tiekiamas iki namo įvado, nepriklausomai nuo to, šildomi ar nešildomi butai ir kitos patalpos.
Šildymo sezono laikotarpiu butai ir kitos patalpos daugiabučiame name privalo būti šildomi, atsižvelgiant į teisės akte nustatytas higienos normas.
4. Buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose savo teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios įgyvendina vadovaudamiesi Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297, 66 punkte nustatyta tvarka.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinės teisenos įstatymo nustatyta tvarka.


Direktorė                                                                                                                 Jolanta Margaitienė