RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL 2011-2012 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS

2012 m. balandžio 11 d. Nr. A-323-(8.2)
Radviliškis

    Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) 13 straipsniu, Energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. d. įsakymu Nr. 1-297 (Žin., 2010, Nr. 127-6488) patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 61, 63, 64, 65 ir 66 punktais, įsakau:
    1. Nuo 2012 m. balandžio 12 d. baigti 2011-2012 metų šildymo sezoną.
    2. Vartotojams, turintiems teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pabaigos, nusprendus baigti savo pastatų šildymą kitu negu Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta šildymo sezono pabaiga laiku, jie arba valdytojas apie savo sprendimą energetikos ministro patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas sprendimą įgyvendina arba pateikia motyvuotą atsisakymą leisti šildyti pastatą.
    Valdytojas(bendrijos pirmininkas, jungtinės veiklos sutarties dalyvių atstovas ar namo administratorius) teisės aktais nustatyta tvarka organizuoja daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų - buitinių šilumos vartotojų sprendimų priėmimą dėl pastatų šildymo kitu negu savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta šildymo sezono pabaiga laiku.


Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas,                                                          Gintaras Pilypas
pavaduojantis Administracijos direktorių