VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA
NUTARIMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RADVILIŠKIO ŠILUMA" KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO

2014 m. liepos 28 d. Nr. O3-331
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 11 dalimi, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - Komisija) 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainos nustatymo metodikos", Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo", III, IV skyriais, išnagrinėjusi UAB „Radviliškio šiluma" 2014 m. gegužės 7 d. raštu Nr. S-175 pateiktą karšto vandens kainos dedamųjų projektą ir atsižvelgdama į Komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyriaus 2014 m. liepos 16 d. pažymą Nr. O5-185 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma" karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo", Komisija n u t a r i a:
1. Nustatyti UAB „Radviliškio šiluma" karšto vandens kainos dedamąsias, galiosiančias iki euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dienos:
1.1. Karšto vandens kainos (be pridėtinės vertės mokesčio), išreiškiamos formule 0,96 + Tkv kd, dedamąsias:
1.1.1. karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją - 0,96 Lt/m3;
1.1.2. karšto vandens kainos kintamąją dedamąją - Tkv kd.
1.2. Karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę vartotojams daugiabučiuose namuose:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (52,71 x Tš) + (1,03 x Tgv) + (0,016 x Tgv.pard.)

1.3. Karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę kitiems vartotojams:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (51,0 x Tš) + (1,0 x Tgv) + (0,016 x Tgv.pard.)

čia:
Tš - pirktos (pagamintos) šilumos kaina (Lt/kWh);
Tgv - geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams (Lt/m3);
Tgv.pard - geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams (Lt/apskaitos prietaisui per mėn.).

2. Nustatyti UAB „Radviliškio šiluma" karšto vandens kainos dedamąsias, galiosiančias nuo euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dienos:
2.1. Karšto vandens kainos (be pridėtinės vertės mokesčio), išreiškiamos formule 0,28 + Tkv kd, dedamąsias:
2.1.1. karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją - 0,28 Eur/m3;
2.1.2. karšto vandens kainos kintamąją dedamąją - Tkv kd.
2.2. Karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę vartotojams daugiabučiuose namuose:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (52,71 x Tš) + (1,03 x Tgv) + (0,016 x Tgv.pard.)

2.3. Karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę kitiems vartotojams:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (51,0 x Tš) + (1,0 x Tgv) + (0,016 x Tgv.pard.)

čia:
Tš - pirktos (pagamintos) šilumos kaina (Eur/kWh);
Tgv - geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams (Eur/m3);
Tgv.pard - geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams (Eur/apskaitos prietaisui per mėn.).

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Komisijos pirmininko pavaduotojas, laikinai vykdantis Komisijos pirmininko funkcijas                        Darius Biekša