radviliškio rajono savivaldybės taryba

sprendimas

dėl UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RADVILIŠKIO šiluma" šilumos  kainos dedamųjų NUSTATYMO TRETIESIEMS bazinės ŠILUMOS kainos DEDAMŲJŲ galiojimo metams

2013 m.  rugpjūčio 22 d. Nr. T-570

Radviliškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049, 2008, Nr.113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr.61-2402; 2011, Nr.123-5816) 32 straipsnio 5 dalies 1 punktu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr.O3-96 (Žin., 2009, Nr.92-3959) patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos 49.3 punktu ir atsižvelgdama  į UAB „Radviliškio šiluma" 2013 m. birželio 28 d. raštą Nr. S-309  „Dėl šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo", Radviliškio rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

•1.    Nuo 2013 m. spalio 1 d. tretiesiems bazinių kainų galiojimo metams UAB „Radviliškio šiluma" nustatyti šilumos  kainų dedamąsias (be PVM):

•1.1.  šilumos gamybos kainas:

•1.1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę, išreiškiamą formule 5,83 + Tg nš kd:

•1.1.2.  patiektos į tinklą šilumos kainos dedamąsias:

•1.1.2.1.  vienanarės, išreiškiamos formule 5,83+ Tpt kd, dedamąsias:

•1.1.2.1.1.   vienanarės kainos pastoviąją dedamąją - 5,83 ct už kWh;

•1.1.2.1.2.   vienanarės kainos kintamąją dedamąją - Tpt kd;

•1.1.2.1.  dvinarės kainos dalis:

•1.1.2.1.1.   pastoviąją dalį (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) - 42,53 Lt už kW per mėnesį;

•1.1.2.2.2.    kintamąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) - Tpt kd;

•1.2.   šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado):

•1.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule 2,22 + Tpr kd, dedamąsias:

•1.2.1.1.  vienanarės kainos pastoviąją dedamąją - 2,22ct už kWh;

•1.2.1.2.  vienanarės kainos kintamąją dedamąją - Tpr kd;

•1.2.2.  dvinarės kainos dalis:

•1.2.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) - 14,44 Lt už kW per mėnesį;

•1.2.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) - Tpr kd;

•1.3.   šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas:

•1.3.1. vienanarės, išreiškiamos formule 8,05 + Tpt kd + Tpr kd, dedamąsias:

•1.3.1.1.  vienanarės kainos pastoviąją dedamąją - 8,05 ct už kWh;

•1.3.1.2.  vienanarės kainos kintamąją dedamąją - Tpt kd + Tpr kd;

•1.3.2. dvinarės kainos dalis:

•1.3.2.1.     pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) - 56,97 Lt už kW per mėnesį;

•1.3.2.2.kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) - Tpt kd + Tpr kd;

•1.4.   šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai 2,03 Lt per mėnesį gyventojams (butui), 24,10 Lt per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,32 ct už kWh už suvartotą šilumos kiekį.

•1.5.   Dedamųjų Tg nš kd, Tpt kd, Tpr kd, Tpt formules:                  

Eil. Nr.

Dedamoji

Formulė

1.

Šilumos gamybos savo šaltinyje ir patiektos į tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji

Tg nš kd = Tpt kd = 0,24 + ((1529,0 x Td ) + (4519,9 x Tsk) + (157,2 x Talyv) + (54,5 x Tpj) + (18,1 x Tšiaud)+ (7,1 x Tdyz)) / (65,5 x 10000)

2.

Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji

Tpr kd = 0,29 + 11,5 x Tpt / 54,0

3.

Patiektos į tinklą šilumos kaina

Tpt = 5,83 + Tpt kd

Žymėjimai:

Td - gamtinių dujų kaina (Lt/tūkst. m3);

Tsk - skiedrų kaina (Lt/tne);

Talyv - panaudotos alyvos kaina (Lt/tne);

Tpj - pjuvenų kaina (Lt/tne);

Tšiaud - šiaudų kaina (Lt/tne);

Tdyz - dyzelino kaina (Lt/tne).

•2.    Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2012 m. vasario 1 d. - 2013 m. kovo 31 d.) patirtas 305,9 tūkst. Lt nepadengtas kuro sąnaudas, susidariusias dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kainų skirtumo, didinant šilumos kainą 0,57 ct/kWh be PVM.Savivaldybės meras                                                                                                         Darius Brazys