vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS

dėl KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ UŽDARajai AKCINei BENDROVei „Radviliškio ŠILUMA" NUSTATYMO

2013 m. birželio 28 d. Nr. O3- 267

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259), Karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - Komisija) 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 (Žin., 2009, Nr. 93-4012; 2012, Nr. 67-3459), išnagrinėjusi UAB „Radviliškio šiluma" 2013 m. balandžio 24 d. raštu Nr. S-178 pateiktą karšto vandens kainos dedamųjų projektą ir atsižvelgdama į Komisijos Šilumos ir vandens departamento Kainų ir investicijų skyriaus 2013 m. birželio 19 d. pažymą Nr. O5-220Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma" karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo", Komisija  n u t a r i a:

Nustatyti nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. UAB „Radviliškio šiluma":

1. Karšto vandens kainos (be PVM), išreiškiamos formule 0,99 + Tkv kd, dedamąsias:

1.1. karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją - 0,99 Lt/m3;

1.2. karšto vandens kainos kintamąją dedamąją - Tkv kd.

2. Karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę vartotojams daugiabučiuose namuose:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (54,13 x Tš) + (1,06 x Tgv) + (0,016 x Tgv.pard.)

3. Karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę kitiems vartotojams:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (51,0 x Tš) + (1,0 x Tgv) + (0,016 x Tgv.pard.)

čia:

Tš - pirktos (pagamintos) šilumos kaina (Lt/kWh);

Tgv - geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams (Lt/m3);

Tgv.pard - geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams (Lt/apskaitos prietaisui per mėn.).

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Komisijos narys,
laikinai einantis Komisijos pirmininko pareigas                                                                          Žilvinas Klimka