RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL 2016-2017 M. ŠILDYMO SEZONO Pabaigos
2017 m. balandžio 25 d. Nr. A-403-(8.2)
Radviliškis

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos  vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 pinktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu ir   Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297  patvirtintomis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis,
įsakau:
1. Nuo 2017 m. gegužės 1 d. baigti 2016-2017 metų šildymo sezoną.
2. Vartotojams, turintiems teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pabaigos, nusprendus baigti savo pastatų šildymą kitu negu Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta šildymo sezono pabaiga laiku, jie arba valdytojas apie savo sprendimą energetikos ministro patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas sprendimą įgyvendina.
Valdytojas (bendrijos pirmininkas, jungtinės veiklos sutarties dalyvių atstovas ar namo administratorius) teisės aktais nustatyta tvarka organizuoja daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų, buitinių šilumos vartotojų sprendimų priėmimą dėl pastatų šildymo kitu negu Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta šildymo sezono pabaiga laiku.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinės teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorė                                                                                  Jolanta Margaitienė