Investicinis projektas:
"Radviliškio miesto kuro katilinės rekonstrukcija įrengiant biokuro katilą ir kogeneracinį įrenginį".
Projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-03-009.
Priemonė: "Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai".

Projektas buvo finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis" priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai" iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo.
Projekto vertė siekia 2,172 mln. Eur (7,5 mln. Lt), o iš jų Sanglaudos fondo parama - 1,05 mln. Eur (3,625 mln. Lt).
Darbus atliko UAB „Enerstena".
Radviliškio miesto katilinėje pastatyti 8 MW galios vandens šildymo katilas, komplekte su mechanizuota biokuro deginimo pakura ir kitais pagalbiniais įrengimais bei sistemomis ir 2 MW šiluminės galios dūmų kondensacinis ekonomaizeris ir visos jo sistemos.
Projekto esmė - Radviliškio katilinės teritorijoje sumontuotas 8,0 MW biokuro katilas ir 2,0 MW galios degimo produktų kondensavimo šilumokaitis atliekinės šilumos atgavimui iš degimo produktų. Naudojant atsinaujinančius energijos išteklius šilumos gamybai bus sumažintas šilumos tiekimo priklausomumas nuo didėjančių iškastinio kuro - gamtinių dujų kainų. Įgyvendinus projektą Radviliškio katilinėje beveik 100 proc. generuojamos šilumos bus gaunama iš biokuro ir taip bus išlaikomas UAB "Radviliškio šiluma" šilumos ūkio konkurencingumas, aukšta vartotojams tiekiamos paslaugos kokybė ir patikimumas.
Šis projektas atitinka valstybės nustatytus energetikos vystymo prioritetus, kuriuose numatoma skatinti energijos gamybą iš vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių bei energijos išteklių naudojimo efektyvumo didinimą. Naujas biokuro katilas leis padidinti šilumos gamybą iš vietinių išteklių 6,3 GWh. Šilumos gamyba naudojant biokurą pakeis šilumos gamybą esamuose gamtines dujas kūrenančiuose katiluose. Kondensacinis ekonomaizeris leis padidinti katilinės efektyvumą ir dėl efektyvesnio kuro naudojimo mažins šilumos generavimo veiklos įtaką supančiai aplinkai. Šis projektas šilumos tiekimo įmonei leis sumažinti šilumos generavimo sąnaudas kurui pirkti, nes bus naudojami vietiniai ir atsinaujinantys energijos ištekliai (biokuras). Įgyvendinus projektą CO2 emisijos bus sumažintos apie 1429 t/metus, o gamtinių dujų suvartojimas - 603 tne/metus.
Biokuro katilų įrengimas leis sumažinti centralizuotai tiekiamos šilumos kainą Radviliškio miesto ir rajono vartotojams. Projekto įgyvendinimo ir eksploatavimo patirtis taip pat galės būti panaudojama ir kitose šilumos gamybos įmonėse įgyvendinant panašaus pobūdžio projektus.

UAB „Radviliškio šiluma" šilumos energetikos inžinierius A. Pranevičius