Investicinis projektas:
"Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma" I etapas "
Projekto kodas Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-03-036
Priemonė: "Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra"    UAB „Radviliškio šiluma" įgyvendina investicinį projektą "Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma" I etapas". Projektas yra finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" priemonių grupę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra" iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos lėšų. Pagal projektą Radviliškio mieste 2014-2015 metų laikotarpyje numatyta modernizuoti 4172 m šilumos tiekimo tinklų.
    Projekto vertė siekia 3,1 mln. Lt. Iš jų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo parama - 1,3 mln. Lt.
    Šilumos trasų modernizavimas bus vykdomas rangos būdu. Darbus atliks UAB „Akmens takas".
    Pagrindinis investicijos tikslas yra užtikrinti šiluminės energijos tiekimo Radviliškio mieste patikimumą ir efektyvumą, bei prieinamumą - mažinti šilumos nuostolius, gedimų ir avarijų skaičių, aplinkos taršą ir prijungti naujus šilumos vartotojus.
    Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos vamzdynų modernizavimo darbai apims magistralinių vamzdynų bei dalį skirstomųjų ir įvadinių tinklų keitimą (viso 4172 m). Modernizavimo metu tinklai bus klojami bekanaliu būdu.
    Modernizuojant Radviliškio miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, vietoje senų susidėvėjusių vamzdynų bus sumontuoti nauji, poliuretanu pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai. Nauji vamzdynai su efektyvia vamzdynų izoliacija atitiks statybos techninio reglamento reikalavimus bei šilumos tiekimo tinklų įrengimo taisykles. Klojant naujus vamzdynus taip pat bus pakeistos sklendės ir kita pasenusi reguliuojamoji ar uždaromoji armatūra modernizuojamose šilumos kamerose. Projekte yra numatyti visi gerbūvio atstatymo darbai modernizuojamų šilumos tinklų zonose.
    Įgyvendinus investicinę tinklų modernizavimo programą šilumos nuostoliai sumažės dėl per vamzdynų izoliaciją prarandamų mažesnių šilumos kiekių bei sumažėjusių nuostolių su prarandamu termofikaciniu vandeniu. CŠT tinklų modernizavimas leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą Radviliškio vartotojams. Projekto investicijų ekonominis vertinimas remiasi faktu, kad projekto investicijos sąlygoja šilumos gamybos ir tiekimo išlaidų sumažėjimą (dėl sumažėsiančių kaštų perkamam kurui, elektrai, vandeniui ir tinklų remontui), taigi sėkmingas šio projekto įdiegimas prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo.


UAB „Radviliškio šiluma" šilumos energetikos inžinierius A. Pranevičius