Investicinis projektas:
"Radviliškio miesto kuro katilinės rekonstrukcija įrengiant biokuro katilą ir kogeneracinį įrenginį".
Projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-03-009.
Priemonė: "Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai".    UAB „Radviliškio šiluma" įgyvendina investicinį projektą "Radviliškio katilinės rekonstrukcija įrengiant biokuro katilą ir kogeneracinį įrenginį". Projektas yra finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis" priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai" iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo.
    Projekto vertė siekia 7,5 mln. Lt, o iš jų Sanglaudos fondo parama - 3,625 mln. Lt.
    Darbus atliks UAB „Enerstena".
    Radviliškio miesto katilinėje planuojama pastatyti 8 MW galios vandens šildymo katilą, komplekte su mechanizuota biokuro deginimo pakura ir kitais pagalbiniais įrengimais bei sistemomis ir 2 MW šiluminės galios dūmų kondensacinį ekonomaizerį ir visas jo sistemas.
    Projekto esmė - Radviliškio katilinės teritorijoje sumontuoti 8,0 MW biokuro katilą ir 2,0 MW galios degimo produktų kondensavimo šilumokaitį atliekinės šilumos atgavimui iš degimo produktų. Naudojant atsinaujinančius energijos išteklius šilumos gamybai bus sumažintas šilumos tiekimo priklausomumas nuo didėjančių iškastinio kuro - gamtinių dujų kainų. Po projekto įgyvendinimo Radviliškio katilinėje beveik 100 proc. generuojamos šilumos bus gaunama iš biokuro ir taip bus išlaikomas UAB "Radviliškio šiluma" šilumos ūkio konkurencingumas, aukšta vartotojams tiekiamos paslaugos kokybė ir patikimumas. Vietinio kuro panaudojimas leis sumažinti vartotojams tiekiamos šilumos kainą. Projektą numatoma įgyvendinti 2014 metais.
    Šis projektas atitinka valstybės nustatytus energetikos vystymo prioritetus, kuriuose numatoma skatinti energijos gamybą iš vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių bei energijos išteklių naudojimo efektyvumo didinimą. Planuojama, kad naujas biokuro katilas leis padidinti šilumos gamybą iš vietinių išteklių 6,3 GWh. Šilumos gamyba naudojant biokurą pakeis šilumos gamybą esamuose gamtines dujas kūrenančiuose katiluose. Kondensacinis ekonomaizeris leis padidinti katilinės efektyvumą ir dėl efektyvesnio kuro naudojimo mažins šilumos generavimo veiklos įtaką supančiai aplinkai. Šis projektas šilumos tiekimo įmonei leis sumažinti šilumos generavimo sąnaudas kurui pirkti, nes bus naudojami vietiniai ir atsinaujinantys energijos ištekliai (biokuras). Įgyvendinus projektą CO2 emisijos bus sumažintos apie 1429 t/metus, o gamtinių dujų suvartojimas - 603 tne/metus.
    Biokuro katilų įrengimas leis sumažinti centralizuotai tiekiamos šilumos kainą Radviliškio miesto ir rajono vartotojams. Projekto įgyvendinimo ir eksploatavimo patirtis taip pat galės būti panaudojama ir kitose šilumos gamybos įmonėse įgyvendinant panašaus pobūdžio projektus.

UAB „Radviliškio šiluma" šilumos energetikos inžinierius A. Pranevičius